HMYZ.NET

Bernská úmluva Rady Evropy

Bernská úmluva

Plným názvem je to Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť. Doposud byla přijata celkem 45 státy, mezi nimiž je i několik nečlenských států Rady Evropy z Afriky. Touto úmluvou se také inspirovala Evropská unie při tvorbě systému Natura 2000. Jak je vidět, až na několik výjimek jsou druhy obsažené v úmluvě v České republice zákonem chráněné. Celý text úmluvy a všech příloh najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí [ odkaz ].

Příloha II - přísně chráněné druhy

druhy žijící v ČR

Brouci
§ Cerambyx cerdo - Tesařík obrovský
§ Cucujus cinnaberinus - Lesák
§ Dytiscus latissimus - Potápník široký
§ Graphoderus bilineatus - potápník
§ Osmoderma eremita - Páchník hnědý
§ Rosalia alpina - Tesařík alpský

Motýli
§ Coenonympha hero - Okáč hnědý
§ Erebia sudetica - Okáč sudetský
§ Eriogaster catax - Bourovec trnkový
Euphydryas aurinia - Hnědásek chrastavcový
§ Hypodryas maturna - Hnědásek osikový
§ Lopinga achine - Okáč jílkový
§ Lycaena dispar - Ohniváček černočárný
§ Maculinea arion - Modrásek černoskvrnný
§ Maculinea nausithous - Modrásek bahenní
§ Maculinea teleius - Modrásek očkovaný
§ Parnassius apollo - Jasoň červenooký
§ Parnassius mnemosyne - Jasoň dymnivkový
§ Proserpinus prosperpina - Lišaj pupalkový
§ Zerynthia polyxena - Pestrokřídlec podražcový

Vážky
Aeshna viridis - Šídlo rudonohé
Coenagrion mercuriale - Šidélko přílbovité
§ Leucorrhinia albifrons - Vážka běloústá
§ Leucorrhinia caudalis - Vážka široká
§ Leucorrhinia pectoralis - Vážka jasnoskvrnná
§ Ophiogomphus cecilia - Klínatka rohatá
§ Stylurus (= Gomphus) flavipes - Klínatka žlutonohá
§ Sympecma braueri - Šídlatka kroužkovaná

Rovnokřídlí
§ Saga pedo - Kobylka sága

další druhy

Brouci
Buprestis splendens - krasec
Carabus olympiae - střevlík

Motýli
Apatura metis - Batolec podunajský
Coenonympha oedippus - Okáč žlutooký
Erebia calcaria - okáč
Erebia christi - okáč
Fabriciana (=Argynnis) elisa - perleťovec
Hyles hippophaes - lišaj
Melanargia arge - okáč
Papilio alexanor - otakárek
Papilio hospiton - otakárek
Plebicula (=Polyommatus) golgus - modrásek
Polyommatus galloi - modrásek
Polyommatus humedasae - modrásek

Kudlanky
Apteromantis aptera - kudlanka

Vážky
Brachythemis fuscopalliata - šídlo
Calopteryx syriaca - motýlice
Coenagrion freyi - šidélko
Cordulegaster trinacriae - páskovec
Gomphus graslinii - klínatka
Lindenia tetraphylla - klínatka
Macromia splendens - vážka
Oxygastra curtisii - lesklice čárkovaná

Rovnokřídlí
Baetica ustulata - kobylka


Příloha III - chráněné druhy

druhy žijící v ČR

Brouci
§ Lucanus cervus - Roháč obecný

další druhy

Motýli
Graellsia isabellae - martináč

zpět na stránku ochrana hmyzu


© Jakub Pechlát 2005-2007, hmyz.net(zavináč)seznam.cz