HMYZ.NET

Kategorie červeného seznamu ohrožených druhů

Zde jsou uvedeny popisy jednotlivých kategorií červeného seznamu ohrožených druhů stanovené Světovým svazem ochrany přírody (IUCN), jde o verzi 3.1 z roku 2001. Kategorie regionálně vymizelý byla stanovena v roce 2003.


 RE  Druhy regionálně vyhynulé - Regionally Extinct

Stav druhu, kdy neexistují žádné rozumné pochybnosti, že v dané oblasti uhynul nebo vymizel poslední jedinec potenciálně schopný rozmnožování nebo, pokud se jedná o dříve příležitostně se vyskytující druh, že v dané oblasti uhynul nebo vymizel poslední jedinec.


Obecně ohrožené druhy

 CR  kriticky ohrožený - Critically Endangered

 EN  ohrožený - Endangered

 VU  zranitelný - Vulnerable


Druh je kriticky ohrožený/ohrožený/zranitelný tehdy, jestliže nejlepší dostupné údaje svědčí o tom, že splňuje kterékoliv z následujících kritérií A až E, a je tedy považován za druh, který čelí krajně vysokému/velmi velkému/velkému nebezpečí vyhynutí nebo vyhubení ve volné přírodě:

A. Silný pokles velikosti populace spočívající v kterékoliv z následujících možností:

A1. Zjištěný, odhadnutý, usuzovaný nebo očekávaný silný pokles velikosti populace o nejméně
 CR : 90 % |  EN : 70 % |  VU : 50 %
za posledních 10 let nebo 3 generace (co je delší), přičemž příčiny tohoto poklesu jsou nepochybně vratné a zároveň známé a zároveň zastavené, což je založeno na (a uváděno na základě) kterékoli z následujících skutečností:

a) přímé pozorování,
b) ukazatel početnosti přiměřený danému druhu,
c) zmenšení oblasti osídlení, oblasti výskytu a/nebo kvality stanoviště,
d) skutečná nebo možná úroveň využívání,
e) vliv vysazených druhů, křížení, patogenů, znečišťujících látek, konkurentů nebo parazitů.


A2. Zjištěný, odhadnutý, usuzovaný nebo očekávaný silný pokles velikosti populace o nejméně
 CR : 80 % |  EN : 50 % |  VU : 30 %
za posledních 10 let nebo 3 generace (co je delší), přičemž tento pokles nebo jeho příčiny se možná nezastavily nebo možná nejsou známy nebo možná nejsou vratné, což je založeno (a uváděno na základě) kterékoli ze skutečností v a) až e) v bodě A1.


A3. Předvídaný nebo očekávaný silný pokles velikosti populace o nejméně
 CR : 80 % |  EN : 50 % |  VU : 30 %
který by měl nastat v nejbližších 10 letech nebo 3 generacích (co je delší, maximálně však 100 let), založený na (a uváděný na základě) kterékoli ze skutečností b) až e) v bodě A1.


A4. Zjištěný, odhadnutý, usuzovaný, předvídaný nebo očekávaný silný pokles velikosti populace o nejméně
 CR : 80 % |  EN : 50 % |  VU : 30 %
za kterékoli období 10 let nebo 3 generací (co je delší, maximálně však 100 let v budoucnosti), přičemž toto období musí zahrnovat minulost i budoucnost, a zároveň silný pokles nebo jeho příčiny se možná nezastavily nebo možná nejsou známy nebo možná nejsou vratné, což je založeno na (a uváděno na základě) kterékoli ze skutečností a) až e) v bodě A1.

B. Geografický areál ve formě „oblast výskytu“ (B1) nebo „oblast osídlení“ (B2) nebo obou:

B1. Oblast výskytu je odhadována na méně než
 CR : 100 km2 |  EN : 5000 km2 |  VU : 20 000 km2

přičemž odhady ukazují na přinejmenším dvě z následujících skutečností a – c:

a) Silně roztříštěný výskyt nebo je druh zjištěn pouze na
 CR : jediné lokalitě |  EN : maximálně 5 lokalitách |  VU : maximálně 10 lokalitách.
b) Pokračující úbytek (pozorovaný, usuzovaný nebo předvídaný) kteréhokoliv z níže uvedených parametrů:

i) oblast výskytu,
ii) oblast osídlení,
iii) plocha, rozsah a/nebo kvalita stanoviště,
iv) počet lokalit nebo subpopulací,
v) počet dospělých jedinců.

c) Extrémní fluktuace kteréhokoliv z následujících ukazatelů:

i) oblast výskytu,
ii) oblast osídlení,
iii) počet lokalit nebo subpopulací,
iv) počet dospělých jedinců.

B2. Oblast osídlení je odhadována na méně než
 CR : 100 km2 |  EN : 500 km2 |  VU : 2000 km2

přičemž odhady ukazují na přinejmenším dvě z následujících skutečností a – c:

a) Silně roztříštěný výskyt nebo je druh zjištěn pouze na
 CR : jediné lokalitě |  EN : maximálně 5 lokalitách |  VU : maximálně 10 lokalitách.
b) Pokračující úbytek (pozorovaný, usuzovaný nebo předvídaný) kteréhokoliv z níže uvedených parametrů:

i) oblast výskytu,
ii) oblast osídlení,
iii) plocha, rozsah a/nebo kvalita stanoviště,
iv) počet lokalit nebo subpopulací,
v) počet dospělých jedinců.

c) Extrémní fluktuace kteréhokoliv z následujících ukazatelů:

i) oblast výskytu,
ii) oblast osídlení,
iii) počet lokalit nebo subpopulací,
iv) počet dospělých jedinců.

C. Početnost populace je odhadována na méně než:

 CR : 250 |  EN : 2500 |  VU : 10 000 dospělých jedinců a buď:

C1. Odhadovaný pokračující úbytek o nejméně
 CR : 25 % v průběhu 3 let nebo jedné generace (co je delší, maximálně však 100 let v budoucnosti)
 EN : 20 % v průběhu 5 let nebo dvou generací (co je delší, maximálně však 100 let v budoucnosti)
 VU : 10 % v průběhu 10 let nebo tři generací (co je delší, maximálně však 100 let v budoucnosti)
nebo

C2. Pokračující úbytek (pozorovaný, usuzovaný nebo předvídaný) počtu dospělých jedinců a zároveň nejméně jedna z následujících skutečností a – b:

a) Struktura populace v podobě jednoho z následujících:

i) žádná subpopulace podle odhadu nezahrnuje více než  CR : 50 |  EN : 250 |  VU : 1000 dospělých jedinců, nebo
ii) nejméně  CR : 90 % |  EN : 95 % |  VU : 100 % dospělých jedinců je soustředěno do jedné subpopulace.

b) Extrémní fluktuace počtu dospělých jedinců.

D. Početnost populace je odhadována na méně než:

 CR : 50 dospělých jedinců
 EN : 250 dospělých jedinců
 VU : 1000 dospělých jedinců a/nebo jde o populaci s velmi omezenou oblastí osídlení (obvykle méně než 20 km čtverečních) nebo s takovým počtem lokalit (obvykle 5 nebo méně), že bude v blízké době v neurčité budoucnosti citlivá na působení lidské činnosti nebo náhodných událostí, takže se v krátké době může stát kriticky ohroženou nebo dokonce vyhynulou či vyhubenou.

E. Kvantitativní analýza ukazuje, že pravděpodobnost vyhubení nebo vyhynutí ve volné přírodě je nejméně

 CR : 50 % do 10 let nebo za 3 generace (co je delší, maximálně však 100 let).
 EN : 20 % do 20 let nebo za 5 generací (co je delší, maximálně však 100 let).
 VU : 10 % do 100 let.


 NT  Druhy téměř ohrožené - Near Threatened

Druh je téměř ohrožený tehdy, jestliže byl hodnocen podle uvedených kritérií a není v současnoti klasifikován jako kriticky ohrožený, ohrožený ani zranitelný, ale uvedená kritéria téměř splňuje nebo je pravděpodobně v blízké budoucnosti splní.


 LC  Druhy málo dotčené - Least Concern

Druh je málo dotčený, jestliže byl hodnocen podle uvedených kritérií a není v současnoti klasifikován jako kriticky ohrožený, ohrožený, zranitelný ani téměř ohrožený. Do této kategorie jsou zařazovány druhy široce rozšířené a početné.

zpět na stránku ochrana hmyzu | červený seznam ČR | červený seznam IUCN


© Jakub Pechlát 2005-2007, hmyz.net(zavináč)seznam.cz