HMYZ.NET

Chráněné druhy systému Natura 2000

Natura 2000


Natura 2000 je soustava chráněných území, která vytvářejí na svém území podle společných zásad všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast. Na úrovni EU je systém zřízen dvěma směrnicemi, z nichž ta, která má význam pro hmyz, je Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Do právního systému ČR se promítla novelizací zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a především v prováděcí vyhlášce č. 166/2005 Sb., která obsahuje seznam tzv. evropsky významných druhů, které žíjí na území ČR. Na ochranu některých druhů je kladen zvýšený důraz a označují se proto jako prioritní (označeny "P"). Seznam má dvě části, druhy vyžadující zvláštní územní ochranu a druhy vyžadující přísnou ochranu.


Druhy vyžadující zvláštní územní ochranu

Jde o druhy z přílohy II směrnice 92/43/EHS. Tyto druhy by měly být chráněny prostřednictvím evropsky významných lokalit. V závorce je uveden odkaz na oficiální stránky Natura 2000 v ČR, kde je podrobnější popis a seznam příslušných chráněných území (u několika druhů ale chybí). Seznam všech druhů hmyzu z této přílohy (nejen těch žijících v ČR) si můžete stáhnout v excelovém souboru.

Brouci
§ Bolbelasmus unicornis - chrobák [ popis ]
Boros schneideri (čeleď Boridae) [ popis ]
§ Carabus hungaricus - Střevlík uherský [ popis ]
§ Carabus menetriesi pacholei - střevlík Ménetriesův (P) [ popis ]
§ Carabus variolosus - střevlík [ popis ]
§ Cerambyx cerdo - Tesařík obrovský [ popis ]
§ Cucujus cinnaberinus - Lesák rumělkový [ popis ]
§ Dytiscus latissimus - Potápník široký [ popis ]
§ Graphoderus bilineatus - potápník [ popis]
Limoniscus violaceus - kovařík [ popis ]
§ Lucanus cervus - Roháč obecný [ popis ]
§ Osmoderma eremita - Páchník hnědý (P) [ popis]
§ Phryganophilus ruficollis (P) (čeleď Lencovití) [ popis ]
Rhysodes sulcatus (čeleď Střevlíkovití) [ popis ]
§ Rosalia alpina - Tesařík alpský (P) [ popis ]
Stephanopachys substriatus (čeleď Korovníkovití)

Motýli
§ Nymphalis vau-album - Babočka bílé L (P)
§ Leptidea morsei - Bělásek východní [ popis ]
§ Eriogaster catax - Bourovec trnkový [ popis ]
Euphydryas aurinia - Hnědásek chrastavcový [ popis ]
§ Hypodryas maturna - Hnědásek osikový [ popis ]
§ Polymmatus eroides - Modrásek stepní [ popis ]
§ Maculinea nausithous - Modrásek bahenní [ popis ]
§ Maculinea teleius - Modrásek očkovaný [ popis ]
§ Lycaena dispar - Ohniváček černočárný [ popis ]
§ Lycaena helle - Ohniváček rdesnový [ popis ]
Panaxia quadriopunctata - přástevník kostivalový (P) [ popis ]
§ Colias myrmidone - Žluťásek barvoměnný [ popis ]

Rovnokřídlí
§ Stenobothrus eurasius - saranče [ popis ]

Vážky
Coenagrion mercuriale - Šidélko přílbovité
Coenagrion ornatum - Šidélko ozdobné [ popis ]
§ Leucorrhinia pectoralis - Vážka jasnoskvrnná [ popis ]
§ Ophiogomphus cecilia - Klínatka rohatá [ popis ]


Druhy vyžadující přísnou ochranu

Ochranu těchto druhů měly členské státy zajistit národní legislativou, proto došlo k novelizaci vyhlášky 395/1992 Sb. a přibyly se v ní ty druhy z tohoto seznamu, které dosud zákonem chráněné nebyly (označené *). Seznam všech druhů hmyzu z této přílohy (nejen těch žijících v ČR) si můžete stáhnout v excelovém souboru.

Brouci
§ Bolbelasmus unicornis - chrobák
§ Carabus hungaricus - střevlík
§ Carabus variolosus - střevlík
§ Cerambyx cerdo - Tesařík obrovský
*§ Cucujus cinnaberinus - Lesák rumělkový
§ Dytiscus latissimus - Potápník široký
*§ Graphoderus bilineatus - potápník
§ Osmoderma eremita - Páchník hnědý
*§ Phryganophilus ruficollis
§ Rosalia alpina - Tesařík alpský

Motýli
*§ Coenonympha hero - Okáč hnědý
*§ Colias myrmidone - Žluťásek barvoměnný
*§ Erebia sudetica - Okáč sudetský
*§ Eriogaster catax - Bourovec trnkový
§ Hypodryas maturna - Hnědásek osikový
*§ Leptidea morsei - Bělásek východní
*§ Lopinga achine - Okáč jílkový
*§ Lycaena dispar - Ohniváček černočárný
*§ Lycaena helle - Ohniváček rdesnový
§ Maculinea arion - Modrásek černoskvrný
*§ Maculinea nausithous - Modrásek bahenní
*§ Maculinea teleius - Modrásek očkovaný
*§ Nymphalis vau-album - Babočka bílé L
§ Parnassius apollo - Jasoň červenooký
§ Parnassius mnemosyne - Jasoň dymnivkový
*§ Polymmatus eroides - Modrásek stepní
*§ Proserpinus proserpina - Lišaj pupalkový
§ Zerynthia polyxena - Pestrokřídlec podražcový

Rovnokřídlí
§ Saga pedo - Kobylka sága
*§ Stenobothrus eurasius - saranče

Vážky
*§ Leucorrhinia albifrons - Vážka běloústá
*§ Leucorrhinia pectoralis - Vážka jasnoskvrnná
*§ Leucorrhinia caudalis - Vážka široká
*§ Ophiogomphus cecilia - Klínatka rohatá
*§ Stylurus flavipes - Klínatka žlutonohá
*§ Sympecma braueri - Šídlatka kroužkovaná

zpět na stránku ochrana hmyzu


© Jakub Pechlát 2005-2007, hmyz.net(zavináč)seznam.cz